Wat verstaan we onder zorg?

Zorg voor een goed onderwijs is niet alleen zorgen voor een kwalitatief hoogstaand onderwijs maar is ook zorg dragen voor kinderen met minder of meer mogelijkheden. De basis van een degelijk zorgbeleid vertrekt vanuit een goed zicht op de prestaties van onze kinderen, op het welbevinden en de betrokkenheid van onze leerlingen.

Vanuit het leerlingvolgsysteem worden er stappen ondernomen om risicoleerlingen of meerbegaafde kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Ons opvoedingsproject staat hierbij centraal:

 1. Zorg voor kwaliteitsonderwijs: maximale ontplooiing van elk kind.
 2. Respect voor en aanvaarding van elk kind met extra aandacht voor de kansarmen. Elk kind is uniek = rekening houdend met de belevingswereld, gevoelens, mogelijkheden en tempo.
 3. Een dynamische school met degelijke structuren waar aandacht wordt besteed aan het optimaal aanwenden van deskundigheid van de leerkrachten en waar we open staan voor vernieuwing.

Niveau 1: Inschrijving

Omdat we het belangrijk vinden leerproblemen zo vroeg mogelijk op te sporen, vindt er een uitgebreid intake-gesprek plaats bij de inschrijving. Door deze bevraging, vroegere rapporten, eventueel contactopname met de vorige school of afname LVS Garant, plaatsen we de kinderen in de klas die het best aanleunt bij hun mogelijkheden.

Niveau 2: De algemene zorg

De klastitularis zorgt voor een krachtige leeromgeving:

Stimuleren

 • bouwen op aanwezige kennis
 • doelen in een relevante en concrete context plaatsen
 • interactief, coöperatief en probleemoplossend denken
 • zorg dragen voor het welbevinden van ieder kind
 • een goed werk- en leefklimaat, waarbij veel aandacht wordt besteed aan het leren omgaan met elkaar
 • vergroten van de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van de kinderen
 • aandacht voor de ontwikkeling van creativiteit
 • afnemen toetsen leerlingvolgsysteem en avi-toetsen
 • ondersteuning MDO’s

Niveau 3: De extra zorg: meer gericht naar groepen of individuele leerlingen

De klastitularis - Gok-leerkracht - Zorgcoördinator

Meer onderwijsleertijd en herhaalde instructie voorzien door differentiatie:

 • ondersteuning differentiatiegroepjes rekenen en/of taal in de klas
 • observatie zorgleerlingen
 • geven van verdiepingsmateriaal voor hoogbegaafden
 • ondersteuning leestraining

Niveau 4: De speciale zorg (een nog meer gericht individuele aanpak)

De klasleerkracht en de zorgcoördinator werken samen aan de uitvoering van het handelingsplan, klasintern of klasextern. Het CLB adviseert en op het MDO wordt het HP besproken.

Remediëren

 • opstellen van een handelingsplan
 • inspelen op de geformuleerde hulpvragen van de leerkracht (MDO)
 • ondersteunen van oudercontacten
 • afstemmen en overleggen met externe hulpverleners
 • afnemen van bijkomende testen om de hulpvraag van de leerkracht te specifiëren en verder uit te spitten
 • individuele begeleiding (of groepsbegeleiding) van leerlingen met HP

Niveau 5: Bijzondere zorg voor leerlingen met stoornissen

Het CLB onderzoekt en op het MDO bespreekt men de mogelijke maatregelen. De klastitularis en de zoco voeren compensaties en dispensaties in.

Compenseren

 • leerstoornissen herkennen en erkennen
 • doorgeven en bespreken van tips
 • ondersteunen oudercontacten en MDO’s voor leerlingen met socio-emotionele problemen
 • opstellen van BPM